Czym jest faktoring?

Wielu dostawców produktów bądź usług nie otrzymuje terminowo wypłat od swych odbiorców.
Ze względu na dobre kontakty z adresatami sami udostępniają im kredytu kupieckiego lub też odbiorcy bezumownie nie płacą należności w terminie.

usługi finansowe-kredyty

Autor: Devendra Makkar
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli stan permanentnego kredytowania odbiorców przez dostawców utrzymuje się przez dłuższy czas, dostawcy tracą płynność finansową po czym szukają zewnętrznych źródeł opłacania, takich jak pożyczki, leasing czy też fundusze strukturalne. Korzystając z nich, zaciągają prywatne wierzytelności czyli pogłębiają zadłużenie, zamiast dochodzić wypłat od adresatów. Między innymi przywróceniu płynności pieniężnej takowego dostawcy służy faktoring. Faktorant ekspresowo zdobywa gotówkę, a faktor zadba częstokroć również o bieżącą windykację należności od odbiorców. Umowa (zobacz umowa na czas określony) faktoringu to 2 fragmenty: cesja wierzytelności a także pożyczka, jaką spłaca nabywca wierzytelności w drodze cesji. Układ jest zawierany na czas nieokreślony. Faktorant przekazuje każdą fakturę na faktora. Faktorant dostaje należność: niezwłocznie po powstaniu pożyczki i scedowaniu jej na faktora (faktoring zaliczkowy albo dyskontowy) czy też w dniu wymagalności wierzytelności, po uzyskaniu zapłaty od dłużnika lub w innym czasie (faktoring wymagalnościowy). Uczestnikiem transakcji jest także odbiorca towarów lub usług, czyli dłużnik faktoringowy. Nie jest on jednakże stroną umowy. Efektem prawnym zawartej umowy jest zmiana wierzyciela. Dłużnik z kolei pozostaje ten sam.

Faktoring niepełny z kolei polega na wykupie przez faktora należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności adresatów swojego klienta. W tym przypadku to konsument jest odpowiedzialny za wypłacalność partnerów.

Komentarze są wyłączone.