Press "Enter" to skip to content

Nowe mieszkania w Warszawie

Budowa domu (projekty domów), kupno mieszkania, wynajem i dzierżawa to czynności, które muszą przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem, wymagające różnych zestawów dokumentów. Zdecydowana większość procedur dokonuje się na podstawie, lub w odniesieniu do „pisemnej podkładki”, która w odwołaniu do przepisów prawnych jest dokumentem uprawniającym do pewnych czynności, bądź zmiany stanu.

Dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Umowy, wnioski, protokoły, oświadczenia i zgłoszenia sporządzane są w języku legislacyjnym, trudnym do opanowania przez przeciętną osobę. Nie zwalnia to jednak z faktu, że te pisma są formą komunikacji urzędowej i należy wiedzieć co nieco na ich temat, aby płynne przejść przez formalności i oszczędzić sobie nużącej kolejki do informacji w okienku urzędowym.

Budowanie domu: przykładowe pismaBez wątpienia najwięcej dokumentów wymaga budowa domu. Nabywając fragment działki, który należy do dwóch współwłaścicieli nie wystarczy ustne przyzwolenie. Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie następuje poprzez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. (Oferta na mieszkania warszawa praga północ)

Jeżeli współwłaściciele zgadzają się co do podziału może to mieć miejsce na drodze umowy i oświadczeń woli, w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Aby rozpocząć postępowanie w celu zniesienia współwłasności, należy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności. Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne do procederu dane nieruchomości, współwłaścicieli, uzasadnienie i dowód, czyli rezultat oględzin przez biegłego, który potwierdza podział, albo nie.

Po kupieniu działki, ale jeszcze przed wyborem projektu następnym ważnym dokumentem, który musimy złożyć do urzędu jest wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego.Wynikiem wniosku jest wydanie opinii o zgodności przeznaczenia terenu z MPZP. Kolejnym krokiem legislacyjnej papierologii jest wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Musi zawierać dane identyfikacyjne inwestycji, charakterystykę inwestycji, oraz załączniki:- mapę terenu objętego wnioskiem – plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu – opinie dostawców sieci: wodociągowej, gazowej, elektrycznej.Kiedy już kupimy projekt zgodny z ustaleniami MPZP, składamy w urzędzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Gdy dostaniemy pozwolenie na start, czas podpisać kolejne umowy: np. umowa o roboty budowlane.Umowa o roboty budowlane to zobowiązanie się przez wykonawcę do realizacji obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor jednocześnie zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji, a w szczególności do: dostarczenia projektu, przekazania terenu pod budowę, oddania obiektu i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

nowe mieszkania warszawa praga północ

Autor: Times Square Public Relations

Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne. Ponadto warto wyłonić drogą oficjalną majstra, który będzie odpowiadać za roboty i bezpieczeństwo na placu budowy. W tym celu kierownik budowy podpisuje oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Dokument jest potrzebny m.in. by złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu budowy lub rozbiórki (zgłoszenie robót budowlanych) , które musi zostać złożone w urzędzie.Zdarza się, że na działce pod budowę rośnie kilka niewygodnie zlokalizowanych drzew lub dużych krzewów. Wycinka wymaga zgody na wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew. W przeciwnym wypadku grozi wysoka kara pieniężna. Otrzymanie zgody jest długotrwałym procesem, wymagającym konkretnego uzasadnienia i wysokich opłat. Nie należy przekładać tego procederu na ostatnią chwilę, aby nie opóźniać budowy.

Kupno mieszkania/domu: przykładowe pismaPierwszą ważną rzeczą jest rozwiązanie kwestii, czy chcemy sprzedawać na własną rękę, czy też powierzyć to słono opłacanym pośrednikom? Jeśli nie mamy czasu zająć się tym samodzielnie konieczna będzie umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Umowa z pośrednikiem musi być bardzo starannie przemyślana. Często pośrednicy zasłaniają się zawartością umowy, gdy klient zgłasza reklamacje wobec jego działań. Dlatego warto mieć świadomość, że umowa pośrednictwa to umowa „starannego działania” a nie rezultatu. W związku z tym, zgodnie z prawem, nie każde działanie pośrednika ma prowadzić do umowy pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Podpisanie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości jest bezpłatne! Zwyczajowo połowę kosztów uiszcza się przy podpisywaniu umowy przedwstępnej (Czytaj więcej: Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży), a drugą połowę przy akcie notarialnym. Po zakupie nieruchomości nieruchomości w hiszpanii na sprzedaż pora sporządzić kolejny dokument: protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy). Zgodnie z prawem lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy. Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy, poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy. Protokół jest dokumentem przygotowywanym przez obie strony umowy jednocześnie. Sprzedawca i Nabywca razem stwierdzają stan: nieruchomości, liczników, rozliczeń i zatwierdzają go własnoręcznymi podpisami.

Wynajem lub dzierżawa nieruchomości
Protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy) można sporządzić także dla umowy najmu mieszkania bądź do umowy dzierżawy i dołączyć do w formie załącznika do umowy. Umowa dzierżawy zobowiązuje zobowiązuje się od oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego rzeczy (nieruchomości, ruchomości bądź prawa) do użytku, czerpiąc z tego pożytek, przez czas określony, bądź nieokreślony. Umowa najmu nie koniecznie wiąże się z czerpaniem korzyści materialnych. (Oferta na mieszkania na pradze północ)

Jeśli najemca/dzierżawca nie wywiązuje się ze zobowiązań i opłat sporządzamy wezwanie do zapłaty, jeżeli pisma nie przyniosą pożądanego rezultatu można rozwiązać umowę, poprzez wypowiedzenie umowy najmu bądź dzierżawy. Wypowiedzenie przez najemcę bądź wynajmującego jest możliwe dla każdego typu umowy najmu. Niezależnie od tego czy został określony czas. Jeżeli brak ram czasowych obowiązują terminy ustawowe. Dla czasu określonego, zarówno najemca jak i wynajmujący mają prawo wypowiedzieć umowę na warunkach ustalonych w umowie.

Forma wypowiedzenia ma charakter oświadczenia jednostronnego, powodującego wygaśnięcie umowy na czas nieokreślony bądź określony. Akceptowalna jest każda forma wypowiedzenia, w przypadkach spornych także czynność procesowa za pomocą pozwu o eksmisję.

Comments are closed.