Press "Enter" to skip to content

Taksy w samorządach – jak je uiszczać?

Nie ma jednobrzmiącej zgodnej z prawem definicji lokalnego podatku. Podatki jak też opłaty kwalifikowane przez ustawodawcę do kategorii lokalnych podatków są co prawda enumeratywnie wyliczone w rozporządzeniu o daninach oraz opłatach lokalnych, jednakże na liście tej nie znajdują się inne świadczenia podatkowe, które posiadają przymioty lokalnych podatków, ale uregulowane są w innych ustawach.

Zgodnie z ideologią prawa publicznych finansów podatki lokalne stanowią te podatki, względem jakich jednostki samorządu posiadają władztwo podatkowe. Mieści one prawo organów jednostek samorządu lokalnego do poboru określonych podatków na rzecz regionalnego budżetu i do kształtowania wymiaru takich podatków głównie przez możliwość ustalania konkretnych przeliczników podatkowych oraz wprowadzania ulg i zwolnień.

zielony klawisz tax na klawiaturze

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Wziąwszy pod uwagę przepisy ustawowe jak też doktrynę prawa finansów publicznych do kategorii podatków lokalnych przynależą: podatek od gruntu, uregulowany rozporządzeniem o podatkach oraz opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych, uregulowany rozporządzeniem o podatkach oraz opłatach lokalnych: podatek rolniczy, uregulowany regulacją o podatku rolnym, podatek leśny, uregulowany rozporządzeniem o podatku leśnym, podatek (zobacz kredyt definicja) dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, uregulowany regulacją o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatek od spadków jak też darowizn, uregulowany ustawą o podatku od spadków oraz darowizn, taksa od czynności cywilnoprawnych, uregulowany rozporządzeniem o podatku od działań cywilnoprawnych – – Olsztyn – PodatkiPodatki (zobacz ofertę spółki Account sp. z o.o.). Na mocy odrębnych regulacji ustawowych rady gminy czy też burmistrzowie, wójtowie, prezydenci mogą w jakimś obszarze kształtować poniektóre elementy konstrukcyjne owych podatków, głównie stawki podatkowe a także ulgi i zwolnienia.

Przykładowo jeśli idzie o podatki Olsztyn, leśny podatek obliczane jest według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały r. 2014, z kolei podatek agrarny wyliczony będzie podług średniej ceny skupu żyta za 11 trymestrów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 która wynosi 61,37 za 1 dt.

Lokalne podatki to jedno z najistotniejszych źródeł przychodu samorządów. W założeniu mają one pomóc samorządom w utrzymaniu większej samodzielności.

Comments are closed.